Общи условия

„Офис консумативи“ ООД поддържа и притежава собствеността върху сайта www.okoffice.bg от територията и съгласно нормативната уредба на Република България. Съгласно изискванията на Закона за електронната търговия (чл. 4), „Офис консумативи“ ООД предоставя информация за дружеството, публикувани в страниците Контакти и За нас.

Информацията, която потребителя предоставя за регистрация на сайта, е поверителна и попада под защитата на ЗЗЛД. Тя ще бъде използвана единствено за целите на Електронния магазин и изпълнението на поръчките.

I. Правила за използване на сайта

Като собственик на сайта www.okoffice.bg, „Офис консумативи“ ООД, наричан по-долу за краткост Доставчик, предоставя на клиентите, наричани по-долу Потребител, достъп до цялата налична информация за продукти и услуги, които предлага чрез него. Цялото съдържание на този сайт, включително текст, изображения и мултимедийно съдържание попада под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Потребителят има право да ползва информация от okoffice.bg единствено за собствени цели и с нетърговска цел. Използването на материали от този сайт за други цели може да бъде осъществявано от Потребителя само с изричното писмено съгласие от страна на Доставчика или законен негов представител. Възможно е някои от снимките да са примерни /ориентировъчни и да не отговарят напълно на конкретния продукт. Снимките на продукти с различни цветове също може да се различават поради липса на снимки за цялата цветова гама на предлагания продукт или настройките на дисплея, на които се разглеждат.

Потребителят има право да разглежда съдържанието на сайта и да поръчва, заплаща и получава продукти и услуги, предоставяни от Доставчика посредством този сайт.

Потребителят има право да разглежда информация за предишни направени от него поръчки (при условие, че е регистриран като потребител на сайта), както и да редактира всички предоставени от него лични данни. Всякакви промени по сайта и ползването му в противоречие с настоящите Условия за ползване от страна на Потребителя са забранени. Всякакви умишлени действия от страна на Потребителя, целящи възпрепятстване на нормалното функциониране на сайта, са наказуеми.

II. Потвърждаване на поръчка и наличности

При всяко успешно финализиране на поръчка, Потребителят получава имейл с потвърждение, който съдържа уникален номер на поръчката, наименование, брой и цена на избраните продукти, както и адрес за доставка.

Поръчките се обработват от Доставчика по реда на постъпването им. Присъствието на конкретен продукт към момента на финализиране на поръчката на сайта okoffice.bg, не гарантира наличността му към момента на обработването ѝ поради техническо или софтуерно време необходимо за актуализацията му или поради спецификата на зареждането му. 

III. Поръчка, доставка и заплащане на продукти и услуги

Доставчикът предоставя наличните в този сайт продукти/услуги от територията и в съответствие с нормативните актове на Република България. Обслужването на заявки от чужбина може да бъде отказано, ако осъществяването им по някакъв начин противоречи на законовите изисквания на съответната държава.

Процедурите, по които се осъществяват поръчките, заплащането на продукти/услуги, както и доставката им до Потребителя са описани в страницата „Условия за доставка“.

Доставчикът има право да откаже изпълнението на поръчка без предизвестие към Потребителя в случаите, в които Потребителят е посочил некоректна или непълна информация за контакт, включително имена, точен адрес, телефон за връзка, възпрепятстваща навременната и безпроблемна доставка на съответните продукти.

Въпреки че посочването на телефонен номер при регистриране на Потребителя не е задължително изискване, липсата на такъв дава право на Доставчика да откаже изпълнението на поръчката без да уведомява Потребителя по какъвто и да било начин и без да носи отговорност за това. 

Доставчикът предоставя на Потребителя интерфейс за търсене и избор на продукти и услуги и се задължава да му съдейства при възникване на проблеми в интерфейса, водещи до невъзможност за осъществяване на избора на продукти. Доставчикът не носи отговорност при невъзможност за осъществяване на избор на продукти в резултат на причини, свързани с настройките на уеб-браузъра на Потребителя (например забрана на изпълнение на скриптове, забрана на приемането на cookies и т.н.). В подобни случаи съдействие може да бъде отказано. При установени технически проблеми, произлизащи от страна на www.okoffice.bg, които възпрепятстват нормалния избор на продукти, Доставчикът се задължава да предприеме необходимите мерки за отстраняването им в най-кратки срокове и да приеме поръчката за продукти от страна на Потребителя по друг начин и за своя сметка.

Доставчикът предоставя на Потребителя възможност за избор на начини за заплащане на продуктите, но не носи отговорност пред Потребителя при възникнали проблеми при извършване на процедурата по плащането от техническо естество - било произлизащи от www.okoffice.bg или от външни системи. В случай на подобни проблеми и невъзможност за отстраняването им в приемливи за двете страни срокове, Доставчикът има правото да откаже осъществяването на плащането по избрания от Потребителя начин и да предложи алтернативен метод за извършването му.

Доставчикът поема задължението да подготви и опакова поръчаните продукти във вид, удобен и подходящ за транспортиране до Потребителя от страна на куриера, но не носи отговорност в случаите, при които те биват повредена по вина на куриера/трети лица.

Доставчикът не носи отговорност за забавяне на доставката до Потребителя по вина на куриера/трети лица.

Доставчикът има право да избере куриерската фирма, която осъществява доставката на поръчаните продукти. Доставката може да бъде извършена с куриерска фирма, избрана от Потребителя и за негова сметка, при условие че Доставчика не възразява срещу това и е предварително уведомен за това желание на Потребителя по подходящ начин (електронна поща, телефон).

IV. Цени на продукти и услуги. Издавани документи.

Цените, които Потребителят вижда на страниците на сайта, съдържащи описание на продуктите, важат за един брой от съответния продукт и са в български лева с включен ДДС, освен ако не е упоменато друго (когато става дума за рекламни материали, брошури и/или банери качени на Електронния магазин).

В цената на продуктите не са включени разходите за обработка на наложен платеж, както и разходите по транспортирането на продукта до Потребителя (ако такива разходи ще бъдат направени). Тези разходи са описани в страницата „Условия за доставка“.

В цената на продуктите не са включени каквито и да било такси/комисионни, свързани с извършването на електронно разплащане посредством външни системи.

Цените на всеки един продукт могат да бъдат променяни от Доставчика по всяко време и без предизвестие.

Доставчикът има право да откаже изпълнението на поръчка за продукт(и) в случай, че обявената цена не съответства на актуалната такава по каквато и да било причина. В такива случаи Доставчикът се задължава да уведоми Потребителя за несъответствието, но не дължи компенсация на Потребителя.
В случай, че някой от продуктите се намира в промоция, то промоционалната и каталожната цена се показват едновременно, така че Потребителят може да се осведоми за отстъпката.

За всяка поръчка Доставчикът издава необходимите документи, удостоверяващи покупката (фактури, касови бележки, приемо-предавателни протоколи, гаранционни карти) съгласно изискванията на българското законодателство. Разходите, свързани с евентуално коригиране на информация по тези документи, са за сметка на страната, по чиято вина е допусната съответната грешка.

V. Отказ от поръчани продукти / услуги

Съгласно чл. 55 от ЗЗП Потребителят има право да върне закупена стока без да посочва причина за това и без да дължи неустойки и обезщетения в срок от 14 работни дни след получаването на стоката. В такъв случай и при условие, че стоката е била заплатена предварително, Доставчикът е длъжен да възстанови на Потребителя стойността на заплатената стока в срок от 30 календарни дни, считано от момента, в който Потребителят е заявил отказа си от стоката. Разходите за транспортиране на стоката до офис/ склад на Доставчика и за възстановяване на платените суми (ако има такива) в този случай са за сметка на Потребителя.

Правото на отказ не се прилага в следните случай:

  • закупените продукти са върнати от Потребителя без необходимите документи, издадени при покупката вкл. фактура/стокова разписка, касова бележка, гаранционна карта;
  • продуктите са повредени, с нарушен външен вид или нарушена опаковка в това число и разпечатани продукти като батерии, консумативи за принтиращи устройства като тонери, глави,  ленти за принтер за етикети; продукти, които са с цялостна опаковка и при отварянето им опаковката се нарушава и не може да бъде възстановена в първоначалния ѝ вид;
  • за доставка на продукти, изработени по поръчка на Потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
  • за доставка на продукти, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
  • за доставка на запечатани продукти, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето (като например слушалки тип „тапи“, дрехи и т.н.);
  • за доставка на продукти, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други продукти, от които не могат да бъдат отделени (като например мастила, тонери, принтери със заредени консумативи от клиента и т.н.);

В случай на прилагане правото на отказ от страна на Доставчика, той си запазва правото да приеме закупения продукт след го обезцени.

Потребителят има право да откаже да приеме доставена стока във всеки от следните случаи, без да дължи обезщетение:

  • ако има разлика в цената на стоката спрямо договорената в момента на подаване на поръчката;
  • ако в момента на доставката установи очевидни дефекти по стоката или нарушена опаковка и докаже това с протокол за увредена стока, подписан от куриера;
  • ако доставената стока не съответства на поръчаната от него;

При всеки от гореизброените случаи и ако стоката е била платена предварително, Доставчикът възстановява платените от Потребителя суми в срок от 30 календарни дни, считано от момента на заявяване на отказа.

Извън тези случаи, при доставена стока и отказ от получаването й, Потребителят заплаща разходите по транспортирането на стоката до адреса му и обратно до офис на Доставчика.

VI. Гаранция и сервизно обслужване

Ако за някоя от продуктите на сайта не е посочен гаранционен срок на съответната продуктова страница, Потребителят може да изиска и Доставчикът е длъжен да предостави информация за гаранционния срок на стоката.

С изключение на продуктите, които не подлежат на гаранционно обслужване, Доставчикът е задължен да издава при всяка една продажба документ, удостоверяващ правото на гаранционно сервизно обслужване (гаранционна карта), описващ срока за гаранция на всеки един от поръчаните продукти, както и условията, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде осъществено обслужването. Потребителят е длъжен да пази гаранционната карта и да я предоставя винаги, когато предявява претенция за настъпило гаранционно събитие.

Ако в гаранционната карта са посочени контакти за сервизно обслужване от други фирми, различни от „Офис консумативи“ ООД, то Потребителят се обръща директно към тях. Във всички останали случаи гаранционното обслужване се извършва на адреса на сервизната база на Доставчикът.

Всички разходи, свързани с транспортирането и подмяната на продуктите от/към сервизната база на Доставчика, са за сметка на Потребителя независимо от обстоятелствата, свързани с гаранционното събитие.
Поради разнообразието на продуктите е възможно гаранционните условия при различните продукти да се различават, затова те не са публикувани директно в сайта и следва да бъдат потърсени в гаранционната карта.

VII. Информация за продуктите и ограничена отговорност

За всяка от продуктите на този сайт е посочена информация за нейните характеристики и/или изображения/анимации/видео.
Доставчикът полага всички усилия да поддържа тази информация възможно най-актуална, но не се ангажира с отговорности относно нейната достоверност, пълнота и актуалност. Ето защо Доставчикът се ангажира при поискване от страна на Потребителя да издири и предостави възможно най-пълни допълнителни данни за дадена стока, доколкото това е възможно. Техническите параметри и външният вид на даден продукт могат да бъдат променяни от страна на производителя на стоката без предизвестие и да възникнат ситуации, при които посочената на сайта текстова информация е непълна или недостоверна / изображенията не съответстват на външния вид. В такива случаи Доставчикът ще актуализира данните за дадена стока, но не се ангажира със срокове за това и не носи отговорност за забавянето на тази процедура.

Доставчикът не носи никаква отговорност за каквито и да било щети или пропуснати ползи, причинени на Потребителя и свързани с ползването на информация за продуктови параметри от този сайт, включително ако е бил предупреден, че такива последствия са възможни.

VIII. Търговски марки

Възможно е част от информацията на този сайт, включително имена на продукти или фирми, изображения, текстове, знаци и символи да са регистрирани търговски марки, респективно собственост на външни фирми и лица. В такива случаи те попадат под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права.

IX. Информация за правата на лицата по защита на личните данни

Офис Консумативи ООД, ЕИК 201417931, седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. Кукленско шосе 6-А потвърждава, че информацията и личните данни, предоставени от Вас във връзка с/със регистрацията Ви в електронния магазин www.okoffice.bg се събира, обработва и съхранява в съответствие с изискванията на законодателството за защита на личните данни на Европейския съюз и Общият регламент за защита на данните (ОРЗД). Създаден, за да хармонизира законите за поверителността в Европа, ОРЗД прецизира правилата за прозрачност във връзка с начина, по който компаниите описват как обработват данни.

Пълна информация относно правата на лицата по защита на личните данни се намира на страницата "Информация за правата на лицата по защита на личните данни".

X. Промяна на условията за ползване

Настоящите условия за ползване могат да бъдат променяни от Доставчика по всяко време и без да е необходимо да се информират посетителите.

Датата на последната промяна се отбелязва в края на тази страница.

Доставчикът съветва Потребителите на сайта регулярно да посещават и прочитат настоящата страница, тъй като тя може да ги касае пряко.

 

09.12.2022 13:30