Официални правила на Томбола '10 години OK Office'

С всяка поръчка участваш в Томболата "10 години OK Office" и може да спечелиш един от 10те офис стола.

Десетимата късметлии, които печелят стол от Томболата 10 години OK Office ще откриете тук:

 

1. Пламен Т. oт София с поръчка LХХ150 от 26.04.2021 - за месец Април 2021

2. ИСА 2000 ЕООД с поръчка LХХ439 от 05.05.2021 - за месец Май 2021

3. ДЕКАТЛОН България ЕООД с поръчка LХХ919 от 23.06.2021 - за месец Юни 2021

4. ДЕЛТА КОНТРОЛС ЕООД с поръчка LХХ400от 27.07.2021 - за месец Юли 2021

5. ИЛИИН МАРИН АД с поръчка LХХ962 от 31.08.2021  - за месец Август 2021

6. НАТВИ ХЕЛКЕЪР ЕООД с поръчка LХХ808 от 16.09.2021 - за месец Септември 2021

7. БУЛТЕКС 99 ЕООД с поръчка LХХ525 от 01.10.2021 - за месец Октомври 2021

8. ЕКСЕЛПАК БЪЛГАРИЯ ООД с поръчка LХХ742 от 09.11.2021 - за месец Ноември 2021

9. МЕБЕЛ СТИЛ ООД с поръчка LХХ945 от 15.12.2021 - за месец Декември 2021

10. ИВ - МЕС 2012 ЕООД с поръчка LХХ198 от 22.12.2021 - за месец Декември 2021

Честито на печелившите!

01.04.2021

Участниците в играта трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила на играта (отбелязани като „Официални Правила“).

Раздел I. Организатор на Томболата

1. Организатор на Томболата е „ОФИС КОНСУМАТИВИ ООД“ с ЕИК 201417931, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Кукленско шосе 6-А, наричано по-долу „Организатор”. Участниците в Томболата са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Томболата (наричани по-долу “Официални Правила” или “Правилата”).

2. Официалните Правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес:https://www.okoffice.bg/information/oficialni-pravila-na-tombola-10-godini-ok-office за целия период на Томболата. Организаторът на Томболата запазва правото си да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адрес: https://www.okoffice.bg/information/oficialni-pravila-na-tombola-10-godini-ok-office.

3. Организаторът има неотменимото право да прекрати Томболата по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 2, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

4. Томболата е отворена за участие на всички лица с местоживеене в България, с възраст над 18 години, с изключение на служителите на „ОФИС КОНСУМАТИВИ ООД“, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).

5. Участвайки в тази Томболата, участниците приемат да се ангажират с тези Официални Правила и да спазват техните условия.

Раздел II.  Продължителност на Томболата

6. Записването за Томболата стартира на 01.04.2021 г. и продължава до 23:59ч на 31.12.2021г., само на територията на Република България.

Раздел III.  Механизъм и награди

7. Всеки месец, считано от април 2021г., „Офис Консумативи ООД“ ще подарява по един офис стол на случаен клиент, направил поръчка през текущия месец. През декември ще бъдат подарени два офис стола на двама различни клиенти. В Томболата може да се включи всеки, който в посочения период в Раздел II, е закупил продукт от сайта на Организатора- www.okoffice.bg. След приключена поръчка, потребителят автоматично ще бъде записан за участие в томболата. Не е нужно сам да се регистрира или да регистрира код от касов бон.

Томболата се провежда само за направени поръчки на okoffice.bg

8. Всеки участник може да участва в Томболата неограничен брой пъти, но може да спечели само една награда в рамките на Томболата.

9. От 1-во до 5-то число на следващия месец, чрез жребий на случаен принцип ще се изтегли печелившия за предходния месец. Печелившият за месец април ще бъде изтеглен между 1-ви и 14-ти май.

10. Наградният фонд за целия период на Томболата включва общо 10 (десет) офис стола. Наградният фонд за месец април се състои от 1 брой работен стол OPALA HB BLACK M030A-bk ЧРН, отбелязан в сайта и системата на Организатора с продуктов код 34977.

11. Печелившите ще бъдат обявявани всеки месец на стената на Facebook страницата на OK Office – “OK Office“, както и публикувани на сайта на OK Office, на интернет адрес https://www.okoffice.bg/information/oficialni-pravila-na-tombola-10-godini-ok-office.  Всеки печеливш ще бъде уведомен по телефон или имейл до 5 (пет) дни след изтеглянето на наградите. Спечелилите участници трябва да предоставят своите имена, телефон за връзка и адрес, за да може да се извърши доставката на наградите. Ако организаторът не успее да се свърже с печевшите в срок от 10 дни след изтеглянето им, организаторът ще изтегли нов победител на случаен принцип.

12. Наградите могат да бъдат получени в обект на OK Office или да бъдат доставени до печелившите участници на посочен от тях адрес, чрез куриер до 45 работни дни от получаване на потвърждението, че са спечелили и след предоставяне на адрес за доставка. Наградата може да бъде получена само от законен представител на спечелилия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако получателят удостовери писмено, че е получил наградата от името на печелившия. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници, ще бъде оставена бележка с адрес на най-близкия клон на куриерската служба, откъдето може да бъде получена наградата.

13. Награди, непотърсени в 7-дневен срок след края на Томболата, ще бъдат раздадени на случаен принцип, чрез томбола, между останалите участници.

Раздел IV. Лични данни

14. За получаване на наградата си, печелившите се съгласяват да предоставят на „ОФИС КОНСУМАТИВИ“ ООД: три имена, адрес и телефон за връзка.

Раздел V. Други

15. Организаторът на Томболата не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на Томболата или по други подобни поводи.

16. Евентуално възникнали спорове между Организатора на Томболата и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

17. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на съответната награда.