Общи условия

Правила за използване на сайта

Като Собственик на сайта www.okoffice.bg, „Офис консумативи“ ООД предоставя на Посетителя достъп до цялата налична информация за продукти и услуги, които предлага чрез него. Информираме Ви, че цялото съдържание на този сайт, включително текст, изображения и мултимедийно съдържание попада под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Посетителят има право да ползва информация от този сайт единствено за собствени цели и с нетърговска цел. Използването на материали от този сайт за други цели може да бъде осъществявано от Посетителя само с изричното писмено съгласие от страна на Собственика или законен негов представител. Възможно е някои от снимките да са примерни / ориентировъчни и да не отговарят напълно на конкретния продукт. Снимките на продуктите с различни цветове също може да се различават поради липса на снимки за цялата цветова гама на предлагания продукт или настройките на дисплея, на които се разглеждат.

Посетителят има право да разглежда съдържанието на сайта и да поръчва, заплаща и получава стоки и услуги, предоставяни от „Офис консумативи“ ООД посредством този сайт.

Посетителят има право да разглежда информация за предишни направени от него поръчки (при условие, че е регистриран като потребител на сайта), както и да редактира всички предоставени от него лични данни. Всякакви промени по сайта и ползването му в противоречие с настоящите Условия за ползване от страна на Посетителя са забранени. Всякакви умишлени действия от страна на Посетителя, целящи възпрепятстване на нормалното функциониране на сайта, са наказуеми.

Потвърждаване на поръчка и наличности

При всяка успешно финализиране на поръчка, Посетителят получава имейл с потвърждение, който съдържа и уникален номер на поръчката.

Поръчките се обработват от OK Office по реда на постъпването им. Присъствието на конкретен продукт към момента на финализиране на поръчката на сайта okoffice.bg, не гарантира наличността му към момента на обработването ѝ поради техническо или софтуерно време необходимо за актуализацията му или поради спецификата на зареждането му. 

Поръчка, доставка и заплащане на стоки и услуги

Собственикът предоставя наличните в този сайт продукти / услуги от територията и в съответствие с нормативните актове на Република България. Обслужването на заявки от чужбина може да бъде отказано, ако осъществяването им по някакъв начин противоречи на законовите изисквания на съответната държава.

Процедурите, по които се осъществяват поръчките, заплащането на стоки/услуги, както и доставката им до клиента са описани в страницата „Условия за доставка“.

Собственикът има право да откаже изпълнението на поръчка без предизвестие към клиента в случаите, когато Посетителят е посочил некоректна/безсмислена или непълна информация за контакт, включително имена, точен адрес, телефон за връзка, възпрепятстваща навременната и безпроблемна доставка на съответната стока.

Въпреки че посочването на телефонен номер при регистриране на Посетителя или на анонимна поръчка не е задължително изискване, липсата на такъв дава право на Собственика да откаже изпълнението на поръчката без да уведомява Посетителя по какъвто и да било начин и без да носи отговорност за това. 
Собственикът предоставя на Посетителя интерфейс за търсене и избор на стоки и услуги и се задължава да съдейства на Посетителя при възникване на проблеми в интерфейса, водещи до невъзможност за осъществяване на избора на стоки. Собственикът не носи отговорност при невъзможност за осъществяване на избора на стоки в резултат на причини, свързани с настройките на уеб-браузъра на клиента (например забрана на изпълнение на скриптове, забрана на приемането на cookies и т. н.). В подобни случаи съдействие може да бъде отказано. При установени технически проблеми, произлизащи от страна на www.okoffice.bg, които възпрепятстват нормалния избор на продукти, Собственикът се задължава да предприеме необходимите мерки за отстраняването им в най-кратки срокове и да приеме поръчката за стока от страна на клиента по друг начин и за своя сметка.

Собственикът предоставя на Посетителя възможност за избор на начини за заплащане на стоките, но не носи отговорност пред Посетителя при възникнали проблеми при извършване на процедурата по плащането от техническо естество - било произлизащи от www.okoffice.bg или от външни системи. В случай на подобни проблеми и невъзможност за отстраняването им в приемливи за двете страни срокове, Собственикът има правото да откаже осъществяването на плащането по избрания от посетителя начин и да предложи алтернативен метод за извършването му.

Собственикът поема задължението да подготви и опакова стоката във вид, удобен и подходящ за транспортиране до Посетителя от страна на куриера, но не носи отговорност пред Посетителя в случаите, при които стоката бива повредена по вина на куриера/трети лица, в резултат на което Посетителят не може да разполага с тази стока във вида, в който я е поръчал и в момента, в който я е получил. 
Собственикът не носи отговорност за забавяне на доставката до Посетителя по вина на куриера/трети лица.
Собственикът има право да избере куриерската фирма, която осъществява доставката на поръчаната стока. Доставката може да бъде извършена с куриерска фирма, избрана от Посетителя, при условие че Собственикът не възразява срещу това и е предварително уведомен за това желание на Посетителя по подходящ начин (електронна поща, телефон).

Цени на стоки и услуги. Издавани документи.

Цените, които Посетителят вижда на страниците на сайта, съдържащи описание на продуктите, важат за един брой от съответния продукт и са в български лева с включен ДДС, освен ако не е упоменато друго (когато става дума за рекламни материали, брошури и/или банери качени на Електронния магазин).

В цената на продуктите не са включени разходите за обработка на наложен платеж, както и разходите по транспортирането на продукта до Посетителя (ако такива разходи ще бъдат направени). Тези разходи са описани в страницата „Условия за доставка“.

В цената на продуктите не са включени каквито и да било такси/комисионни, свързани с извършването на електронно разплащане посредством външни системи.

Цените на всеки един продукт могат да бъдат променяни от Собственика по всяко време и без предизвестие.
Собственикът има право да откаже изпълнението на поръчка за продукт(и) в случай, че обявената цена не съответства на актуалната такава по каквато и да било причина. В такива случаи Собственикът се задължава да уведоми Посетителя за несъответствието, но не дължи компенсация на Посетителя.
В случай, че някой от продуктите се намира в промоция, то промоционалната и каталожната цена се показват едновременно, така че Посетителят може да се осведоми за отстъпката.
За всяка поръчка Собственикът издава необходимите документи, удостоверяващи покупката (фактури, касови бележки, приемо-предавателни протоколи, гаранционни карти) съгласно изискванията на българското законодателство. Разходите, свързани с евентуално коригиране на информация по тези документи, са за сметка на страната, по чиято вина е допусната съответната грешка.

Отказ от поръчани стоки / услуги

Съгласно чл. 55 от ЗЗП Посетителят има право да върне закупена стока без да посочва причина за това и без да дължи неустойки и обезщетения в срок от 14 работни дни след получаването на стоката. В такъв случай и при условие, че стоката е била заплатена предварително, Собственикът е длъжен да възстанови на Посетителя стойността на заплатената стока в срок от 30 календарни дни, считано от момента, в който Посетителят е заявил отказа си от стоката. Разходите за транспортиране на стоката до офиса на „Офис консумативи“ ООД и за възстановяване на платените суми (ако има такива) в този случай са за сметка на Посетителя.

Правото на отказ не се прилага в следните случай:

·      ако закупената стока е върната от Посетителя без необходимите документи, издадени при покупката (вкл. фактура/стокова разписка, касова бележка, гаранционна карта) или ако стоката е повредена, с нарушен външен вид или нарушена опаковка.

·      за доставка на стоки, изработени по поръчка на Посетителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

·     за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

·     за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето (като например слушалки тип „тапи“, дрехи и т.н.);

·     за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени (като например мастила, тонери и т.н.);

Посетителят има право да откаже да приеме доставена стока във всеки от следните случаи, без да дължи обезщетение:

·       ако има разлика в цената на стоката спрямо договорената в момента на подаване на поръчката;

·       ако в момента на доставката установи очевидни дефекти по стоката или нарушена опаковка и докаже това с протокол за увредена стока, подписан от куриера;

·       ако доставената стока не съответства на поръчаната от него;

При всеки от гореизброените случаи и ако стоката е била платена предварително, Собственикът възстановява платените от Посетителя суми в срок от 30 календарни дни, считано от момента на заявяване на отказа.

Извън тези случаи, при доставена стока и отказ от получаването й, Посетителят заплаща разходите по транспортирането на стоката до адреса му и обратно до офиса на Собственика.

Гаранция и сервизно обслужване

Ако за някоя от стоките на сайта не е посочен гаранционен срок на съответната продуктова страница, Посетителят може да изиска и Собственикът е длъжен да предостави информация за гаранционния срок на стоката.

С изключение на стоките, които не подлежат на гаранционно обслужване, Собственикът е задължен да издава при всяка една продажба документ, удостоверяващ правото на гаранционно сервизно обслужване (гаранционна карта), описващ срока за гаранция на всеки един от поръчаните продукти, както и условията, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде осъществено обслужването. Посетителят е длъжен да пази гаранционната карта и да я предоставя винаги, когато предявява претенция за настъпило гаранционно събитие.

Ако в гаранционната карта са посочени контакти за сервизно обслужване от други фирми, различни от „Офис консумативи“ ООД, то Посетителят се обръща директно към тях. Във всички останали случаи гаранционното обслужване се извършва на адреса на сервизната база на „Офис консумативи“ ООД.
Всички разходи, свързани с транспортирането и подмяната на стоките от/към сервизната база на „Офис консумативи“ ООД, са за сметка на клиента независимо от обстоятелствата, свързани с гаранционното събитие.
Поради разнообразието на стоките е възможно гаранционните условия при различните стоки да се различават, затова те не са публикувани директно в сайта и следва да бъдат потърсени в гаранционната карта.

Информация за стоките и ограничена отговорност

За всяка от стоките на този сайт е посочена информация за нейните характеристики и/или изображения/анимации/видео.
„Офис консумативи“ ООД полага всички усилия да поддържа тази информация възможно най-актуална, но не се ангажира с отговорности относно нейната достоверност, пълнота и актуалност. Ето защо Собственикът се ангажира при поискване от страна на Посетителя да издири и предостави възможно най-пълни допълнителни данни за дадена стока, доколкото това е възможно. Техническите параметри и външният вид на дадена стока могат да бъдат променяни от страна на производителя на стоката без предизвестие и да възникнат ситуации, при които посочената на сайта текстова информация е непълна или недостоверна / изображенията не съответстват на външния вид. В такива случаи Собственикът ще актуализира данните за дадена стока, но не се ангажира със срокове за това и не носи отговорност за забавянето на тази процедура.

Собственикът не носи никаква отговорност за каквито и да било щети или пропуснати ползи, причинени на Посетителя и свързани с ползването на информация за продуктови параметри от този сайт, включително ако е бил предупреден, че такива последствия са възможни.

Търговски марки

Възможно е част от информацията на този сайт, включително имена на продукти или фирми, изображения, текстове, знаци и символи да са регистрирани търговски марки, респективно собственост на външни фирми и лица. В такива случаи те попадат под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права.

Информация за правата на лицата по защита на личните данни

Офис Консумативи ООД, ЕИК 201417931, седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. Кукленско шосе 6-А потвърждава, че информацията и личните данни, предоставени от Вас във връзка с/със регистрацията Ви в електронния магазин www.okoffice.bg се събира, обработва и съхранява в съответствие с изискванията на законодателството за защита на личните данни на Европейския съюз и Общият регламент за защита на данните (ОРЗД). Създаден, за да хармонизира законите за поверителността в Европа, ОРЗД прецизира правилата за прозрачност във връзка с начина, по който компаниите описват как обработват данни.

Пълна информация относно правата на лицата по защита на личните данни се намира на страницата "Информация за правата на лицата по защита на личните данни".

Допълнителна информация

„Офис консумативи“ ООД поддържа и притежава собствеността върху сайта www.okoffice.bg от територията и съгласно нормативната уредба на Република България.

Съгласно изискванията на Закона за електронната търговия (чл. 4), „Офис консумативи“ ООД предоставя информация за дружеството, публикувани в страниците Контакти и За нас.

Информацията, която потребителя предоставя за регистрация на сайта, е поверителна и попада под защитата на ЗЗЛД. Тя ще бъде използвана единствено за целите на Електронния магазин и изпълнението на поръчките.

Промяна на условията за ползване

Настоящите условия за ползване могат да бъдат променяни от „Офис консумативи“ ООД по всяко време и без да е необходимо да се информират посетителите.

Датата на последната промяна се отбелязва в края на тази страница.

„Офис консумативи“ ООД съветва посетителите на сайта регулярно да посещават и прочитат настоящата страница, тъй като тя може да ги касае пряко.

 

15.10.2020 11:16

Menu