ПРЕПАРАТ PACHICO FLOOR УНИВЕРС. 1:200 5Л

  • Марка: PACHICO
  • Продуктов код: 37276
  • Catalog Number: 4985
32.28 лв. 23.88 лв. с ДДС
26.90 лв. 19.90 лв. без ДДС
Неутрален почистващ препарат за твърди подови повърхности

PRO FLOOR за всекидневно почистване на всички видове твърди повърхности: твърди повърхности, различни видове запечатки, санитарен фаянс, PVC покрития и др.
Дискретен и траен аромат, освежава почистените помещения, а получения филм предпазва повърхността.

Приложение на продукта:
Професионален препарат за всекидневно почистване на всички видове твърди повърхности: балатум, линолеум, мраморни подове, паркет, теракот, различни видове запечатки, санитарен фаянс, PVC покрития и др.
Дискретен и траен аромат, освежава почистените помещения, а получения филм предпазва повърхността.

Препоръки за употреба:
В зависимост от замърсяването и твърдостта на водата препаратът се разрежда в съотношение 50-200мл в 10л вода (1:50 до 1:200).
Концентрата се добавя към водата.
Повърхността се забърсва с МОП или кърпа, намокрени в работния разтвор.
Не се изплаква и не се подсушава!

Подходящ за: ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.

Предупреждения за опасност: H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

Препоръки за безопасност:
P264 Да се измие лицето, ръцете старателно след употреба.
P280 Използвайте предпазно облекло.
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
P337+P313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.
Menu