ПРЕПАРАТ WC GEL PACHICO PRO 750МЛ

  • Марка: PACHICO
  • Продуктов код: 37275
  • Catalog Number: 4923
6.59 лв. 4.79 лв. с ДДС
5.49 лв. 3.99 лв. без ДДС
Професионален продукт за санитарни повърхности

PRO WC GEL е за основно и поддържащо почистване на тоалетни чинии, писоари, бидета, замърсени фуги и др. санитарни участъци.
Изключително силен киселинен препарат за отстраняване на варовик, ръжда и други упорити замърсявания.

Разфасовка: 750 мл.

Приложение на продукта:

За основно и поддържащо почистване на тоалетни чинии, писоари, бидета, замърсени фуги и др. санитарни участъци.
Изключително силен киселинен препарат за отстраняване на варовик, ръжда и други упорити замърсявания.

Препоръки за употреба:
Използва се директно от бутилка със специален дизайн, пригодена за жлеба на тоалетната чиния, фугите и други трудно достъпни места. Оставя се да действа няколко минути, след което се изплаква с вода.
При силно замърсяванесе препоръчва да се остави за цяла нощ и почистване с четка; последващо изплакване с вода.

Подходящ за: ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.

Предупреждения за опасност: H315 Предизвиква дразнене на кожата.
H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.

Препоръки за безопасност:
P280 Използвайте предпазни ръкавици, предпазни очила.
P301+P330+P331 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Изплакнете устата. НЕ предизвиквайтеповръщане.
P303+P361+P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода или вземете душ.
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
P310 Незабавно се обадете на лекар, в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ.
P321 Специализирано лечение (вж допълнителна инструкция за първа помощ на този етикет).
P501 Съдържанието и съдът да се изхвърли в лицензирана фирма за третиране или за събиране на опасни отпадъци или разрешен център за събиране на опасни отпадъци, с изключение на празни чисти съдове, които могат да бъдат унищожени като неопасни отпадъци.
Menu